Esperientzia Traumatikoetako Biktimekin Lan Egitea (on line) 2020-2021 graduondokoa / Posgrado Trabajar con Víctimas de Experiencias Traumáticas (on line) 2020-2021

Etiquetas:

Categoría: Cursos , Portada

Lagun agurgarria:

Atseginez jakinarazten dizugu Kriminologiaren Euskal Institutuak antolatutako Esperientzia Traumatikoetako Biktimekin lan egitea (on line) 2020-2021 graduondoko berezko tituluan izena emateko epea irekita dagoela.

Atxiki kurtsoaren informazioa.


Estimado/a amigo/a

Me es grato informarte que se encuentra abierto el plazo de preinscripción para el Título Propio de PosgradoTrabajar con Víctimas de Experiencias Traumáticas  (on line) 2020-2021, organizado por el Instituto Vasco de Criminología.

Se adjunta  información del curso.

Tree photo created by jcomp – www.freepik.com


Curso on-line “MIEDO AL DELITO: DELITOS REGISTRADOS Y VICTIMIZACIÓN OCULTA ¿QUÉ NOS DICE LA CRIMINOLOGÍA?”

Etiquetas:

Categoría: Cursos , Portada

Fechas: 26 de junio y el 30 de julio.

    – Dirección: Isabel Germán. Instituto Vasco de Criminología UPV/EHU
    – Impartidores: Isabel Germán y José Luis de la Cuesta. Instituto Vasco de Criminología UPV/EHU
    – Validez académica: 30 horas
    
    Se adjunta el programa del curso. Y la información más completa se encuentra en el siguiente enlace 


XIV. «Jean Pinatel» (2020) Ikerketa Sariarako deialdia / Convocatoria del XIV Premio de Investigación «Jean Pinatel» (2020)

Categoría: Concursos , Portada

Kriminologiaren Euskal Institutuak (IVAC/KREI), kriminologiaren arloko ikerketa sustatze aldera, XIV. Jean Pinatel Ikerketa Saria antolatu du, diziplina honen inguruko ezagutzak ulertzen eta hobetzen laguntzen duen ikerlan onena saritzeko.

OINARRIAK

Sarian parte hartu ahal izango dute zientzia kriminologikoen arloan, bereziki egungo gizarte problematikoen arloan, aritu nahi duten 35 urtetik beherako ikertzaileek aurkeztutako lanek.

1.- LANEN EZAUGARRIAK ETA AURKEZTEKO BETE BEHAR  DIREN BESTE BALDINTZA BATZUK

 • Lanak banakakoak izango dira eta gaztelaniaz, euskaraz, ingelesez edo frantsesez aurkeztu ahalko dira. 30-50 orri bitarteko luzapena izango dute eta Times New Roman 12 (letra tipoa eta tamaina), 1,5eko lerroartea, 2,5 cm goiko eta beheko aldeetan, eta 3 cm alboko aldeetan izango dute. Master amaiera, gradu, graduondo eta berezko tituluetako lanak jatorrizko bertsioan aurkeztuko dira. Lortutako notaren (10etik 8ko nota gutxienez) egiaztagiria aurkeztu beharko da.
 • Lanen luzera 40 eta 60 orrien artekoa izango da.
 • Karatulan ez da agertuko lanaren zuzendariaren izena, pribatutasuna eta konfidentzialtasuna gordetzeko.
 • Pdf formatuko lanak mezu elektronikoz bidaliko dira IVAC-KREIren idazkaritzara, berorri erantsita: ivac-krei@ehu.eus . Gaian hau jarri beharko da: “Pinatel Saria 2020”. Lanetan ez da azalduko egilearen izen-abizenik, hau da, bermatu egin behar da lanen egilea nor izan den ez dela jakingo. Bestalde, ondokoak jasotzen dituen pdf fitxategi bat erantsiko da:
  • Egilearen datuak eta harremanetan jartzeko telefono bat, NANaren fotokopia bat, eta baita zuzendaria nor izan den ere, hala badagokio.
  • Sarian parte hartu ahal izateko aukera ematen dion lanbidea edo lotura.
  • Aurkezten duen lana jatorrizkoa eta argitaragabea dela jasotzen duen berariazko adierazpena.
  • Egilea lanaren eskubide guztien titularra dela eta ustiapen eskubideekiko karga edo mugarik ez duela jasotzen duen berariazko adierazpena.
  • Epaimahaiaren erabakia onartuko duela eta erabaki horren aurka ekintza judizialik edo estrajudizialik ez duela abiaraziko jasotzen duen berariazko adierazpena.
  • Egileak Jean Pinatel Ikerketa Sariaren oinarri guzti-guztiak onartzen dituela jasotzen duen berariazko adierazpena.
 • IVAC-KREIk saritutako lana argitaratzeko eskubidea izango du.

2.- LANAK AURKEZTEKO EPEA

Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute 2020ko irailaren 30a baino lehen jasotzen diren lanek bakarrik.

3.- EPAIMAHAIA

Epaimahaia IVAC-KREIko Zuzendaritza Kontseiluak hautatutako 5 kidek osatuko dute. Ezin izango da Epaimahaiko kide izan −baldin eta gertutasuna izan, lana zuzendu, lanarekiko nolabaiteko ardura izan edo lan horretan laguntzaren bat eman bada−, lanak ebaluatzeko, Epaimahaiko kideren batek parte hartzaileren batekin harremana badu.

4.- SARIA EMATEA

Bi lanek edo gehiagok puntuazio bera lortzen badute, Epaimahaiak sari bat baino gehiago eman ahalko ditu. Era berean, Epaimahaiak egoki  joz gero, accesitak eman edo aipamen bereziak egin ahalko ditu.

Saria IVAC-KREIren ikasturte hasierako ekitaldian emango da.


El Instituto Vasco de Criminologia-Kriminologiaren Euskal Institutua (IVAC/KREI), con el fin de promover e impulsar la iniciación a la actividad investigadora realizada en el ámbito de la Criminología convoca el XIV Premio de Investigación Jean Pinatel al mejor trabajo científico que contribuya a comprender y mejorar los conocimientos relacionados con esta disciplina.

BASES

Podrán acceder al Premio los trabajos presentados por investigadores/as menores de 35 años, que deseen desarrollar su actividad investigadora en el campo de las ciencias criminológicas con especial atención a problemáticas sociales de actualidad.

1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS Y OTROS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN

 • Los trabajos serán de carácter individual y podrán ser presentados en castellano, euskera, inglés o francés, y tendrán una extensión de 30 a 50 hojas en Times New Roman 12, interlineado de 1’5, márgenes superior e inferior de 2,5 cm. y márgenes laterales de 3 cm. Los trabajos de Fin de Máster, Grado, Postgrado o Títulos propios se podrán presentar en su versión original y en todo caso se aportará certificación de la calificación obtenida, que habrá de ser al menos de un 8 sobre 10.
 • La extensión de los originales enviados, tendrá una dimensión de entre 40 páginas mínimo y 60 páginas máximo.
 • En la carátula no deberá figurar el nombre del/la Director/a del trabajo al objeto de preservar la privacidad y confidencialidad.
 • Los trabajos en formato pdf se enviarán como adjunto mediante correo electrónico a la secretaría del IVAC-KREI: ivac-krei@ehu.eus, señalando de forma expresa en el asunto: “Premio Pinatel 2020”. En los trabajos, no deberá constar el nombre del autor o de la autora debiendo asegurarse la imposibilidad de identificación de la autoría del mismo. Así mismo, adjuntará un archivo pdf en el que deberá constar:
  • Datos personales del autor o de la autora y un teléfono de contacto, una fotocopia del DNI, así como la identificación, en su caso, del director o directora del trabajo.
  • Profesión o vínculo que le otorga al candidato o a la candidata la base para ser participante.
  • Manifestación expresa del carácter original e inédito del trabajo que presenta.
  • Manifestación expresa de la titularidad del autor o de la autora sobre todos los derechos de la obra y que la misma se encuentra libre de cargas o limitaciones a los derechos de explotación.
  • Manifestación expresa de aceptación del fallo del Jurado, renunciando a cualquier acción judicial o extrajudicial contra el veredicto del jurado.
  • Manifestación expresa de la aceptación por el autor o la autora de todas y cada una de las bases del Premio de Investigación de Investigación Jean Pinatel.
 • El IVAC-KREI se reserva el derecho de publicar el trabajo premiado.

2.- PLAZO DE PRESENTACIÓN

Únicamente participarán en la actual convocatoria los trabajos que se reciban antes del 30 de septiembre de 2020.

3.- JURADO

El jurado estará formado por un total de 5 miembros designados por el Consejo de Dirección del IVAC-KREI y sus respectivos suplentes. Si por proximidad, por haber dirigido el trabajo, corresponsabilizarse del mismo de alguna manera o por haber realizado alguna colaboración, algún miembro del jurado tuviera relación con un participante, deberá abstenerse de participar como miembro del Jurado en la evaluación de todos los trabajos.

4.- ENTREGA DEL PREMIO

En caso de obtener la misma puntuación dos o más trabajos, el Jurado podrá conceder más de un Premio. Igualmente, el Jurado podrá conceder accésits o realizar menciones especiales si así lo considera adecuado.

La entrega del premio tendrá lugar en el acto de inauguración del Curso Académico del IVAC-KREI.


Ver UPV/EHU


I. NAZIOARTEKO TERRORISMO YIHADISTA BILTZARRA, KRIMINOLOGIAREN ERANTZUNAK 2019ko (Irun / Donostia-San Sebastián, 2019ko irailaren 11, 12 eta 13an)

Categoría: Sin categoría

 

2019ko irailaren 11, 12 eta 13an Asociación Vasca de Criminólogos-Kriminologoen Euskal Elkartea (AVC-KEE), Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutoa (IVAC-KREI) Kriminologiaren Euskal Institutoa (IVAC-KREI) elkarlanarekin eta Erakunde publiko eta pribatu ezberdinekin batera, «I. NAZIOARTEKO TERRORISMO YIHADISTA BILTZARRA, KRIMINOLOGIAREN ERANTZUNAK» ospatuko da.

Biltzarraren helburua nazioarteko diziplina anitzeko komunitate profesionalen egoitza bihurtzea da (kriminologoak, biktimologoak, antropologoak, soziologoak, politologoak, juristak, segurtasun profesionalak, psikologoak, psikiatrak, langile sozialak, etb.), profesional guzti hauek terrorismo yihadistaren inguruko ikerketak, teoriak eta esperientziak alde ezberdinetatik garatu, zabaldu eta eztabaidatzeko, biktimak, biktimarioak eta fenomenología deliktiboa, iraganean, gaur egun eta etorkizunari begira, nola izan zen, nola ari den eta nola izango dugun ikustesko.

Erakunde parte-hartze nazionala eta baita ere Espainian Enbaxada bat duten atzerriko herrialdeak, bultzatzea da balio profesionala eta materiala baikoitzak ahal duen edo ikusten duen moduan emateko, Nazioarteko Biltzarra hau, adimen globalaren komunitateak, ahalik eta berme gehienekin ospatu ahal izan dadin.

Sare-sareak sortu eta indartu, armiarma sarea askatzeko, jakinda armiarma sarearen helburua mundu globalizatuaren desoreka kausatzea duela, gizartea inplikatzeko, bai zuzeneko edo zeharkako biktimak bihurtzeko.

Azken finean, saiatu behar duguna da jende guztiak hermeneutikoak izatea: oinezkoentzako bide berriak eraikitzeko. 

 
«Oharra: Biltzarrarako sortzen diren albisteak web orrialde honetan argitaratuko dira».

I. CONGRESO INTERNACIONAL DE TERRORISMO YIHADISTA, «RESPUESTAS CRIMINOLÓGICAS» (Irún / Donostia-San Sebastián 11, 12 y 13 septiembre 2019)

Categoría: Sin categoría

 

Los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2019 la   Asociación Vasca de Criminólogos-Kriminologoen Euskal Elkartea (AVC-KEE), en colaboración con el Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutota (IVAC-KREI) y diferentes instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, celebrarán el  “I. CONGRESO INTERNACIONAL DE TERRRISMO YIHADISTA, RESPUESTAS CRIMINOLÓGICAS”

El objetivo del Congreso albergar en un marco internacional a una comunidad multidisciplinar de profesionales (criminólogos/as, victimólogos/as, antropólogos/as, sociólogos/as, politólogos/as, juristas, profesionales de la seguridad, psicólogos/as, psiquiátras, trabajadores/as sociales., etc.) los cuales puedan desarrollar, exponer y debatir, investigaciones, teorías, experiencias… Sobre el fenómeno del terrorismo yihadista desde diferentes vertientes de lo que fue el pasado, está siendo el presente y podrá ser el futuro del victimario, la víctima y las variables de esta fenomenología delictiva.

Fomentar la participación  institucional nacional, así como la de los países extranjeros que tengan Embajada en España, para que puedan aportar el valor material y profesional que cada país estimo oportuno, al objeto de que este Congreso Internacional pueda celebrarse con las máximas garantías posibles a través de una comunidad de inteligencia global.

 

Crear y fortalecer una red de redes que ayude a desenredar una tela de araña estructurada para desestabilizar un mundo globalizado, donde toda la sociedad está involucrada, siendo esta víctima directa o indirectamente.

En definitiva, tratar de que todos los presentes sean hermenéuticos: caminantes construyendo nuevos caminos.

“Nota: las novedades que se vayan produciendo del Congreso se publicarán en esta página web”.